Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Exempció pagament I.V.T.M. per a persones amb discapacitat


Objecte del Tràmit: L’exempció de l’IVTM per a persones amb discapacitat.
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l’Ajuntament de Maó.
Qui ho pot demanar: Les persones titulars de vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda; també estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu.
Requisits a complir: - Figurar com a persona titular del vehicle per al qual se sol·licita l’exempció a la base de dades de la Direcció General de Trànsit
- Tenir domicili fiscal a Maó
- Justificar una discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant la presentació d’un certificat emès pel Govern de les Illes Balears (Conselleria de Família i Afers Socials de la Comunitat Autònoma).


Documentació a presentar: - Instància emplenada per la persona que ho sol·licita o els seus representants
- Certificat del grau de discapacitat, emès pel Govern de les Illes Balears (Conselleria de Família i Afers Socials)
- En cas de sol·licitar devolució de l’import pagat indegudament, núm. de compte bancari on fer la transferència.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Maó, Pl. Constitució 1
Per telèfon (només informació): 971369800
Per correu: Ajuntament de Maó (Oficina d’Atenció Ciutadana), Pl. Constitució 1, 07701 Maó
Per FAX (només informació): 971350648
Correu electrònic: oac@ajmao.org
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà: L’exempció de la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per discapacitat.
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l’exercici.
Terminis de l'administració: Segons Art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sobre resolució i efectes de la falta de resolució expressa “Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim, aquest serà de sis mesos”
Tarifes aplicables: 100% sobre la quota aprovada a l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Resposta al ciutadà: Notificació de decret d’Alcaldia.
Marc Legal: - Article 93.1.e) de l’RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
- Els vehicles per al transport de persones amb mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per l’RD 2822/1998, de 23 de desembre
- Art. 6.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, quant a exempcions i bonificacions

Sentit del Silenci Administratiu: Segons Art. 104.4.a), “els obligats tributaris podran entendre desestimats per silenci administratiu els possibles efectes favorables derivats del procediment”
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia