Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Empreses 
Actualitzar dades telèfon mòbil i adreça electrònica per a poder rebre avisos
Alta com a creditor o modificació de dades bancàries
Alta domiciliació bancària
Alta impost de vehicles de tracció mecànica
Autoliquidació de taxes i tributs
Autorització d'activitat no permanent
Baixa domiciliació bancària
Bonificació 75% IVTM per a vehicles elèctrics o mixtos
Certificat de pagament de rebuts
Certificat per cèdula de carència
Certificat urbanístic
Comunicació prèvia d'inici d'obres
Comunicació transmissió o canvi de titularitat d'una activitat
Consulta de rebuts
Consulta de registre d'entrades i sortides
Consulta i pagament de deutes
Consulta i pagament de multes
Consulta les teves queixes i suggeriments
Declaració d'interès general
Devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícoles
Full de reclamacions i suggeriments de l'Oficina de Recaptació
Guals
Identificació del subjecte infractor
Informació urbanística
Instal·lació de rètols i tendals
Instància genèrica
Llicència d'obres amb projecte
Llicència d'obres sense projecte
Llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal de finques
Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus
Llicència per a una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió
Ocupació via pública (Obres i bastides)
Ocupació via pública (Terrassa,Expositor i altres )
Presentació declaració IIVTNU (plusvàlua) per tràmit Registre Propietat
Presentació declaració IIVTNU específica per possible inexistència d'increment de valor
Pròrroga i renovació de llicència d'obres
Repartiment de publicitat
Sol·licitud pròrroga pagament IIVTNU (Plusvàlua)