Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ciutadans 
Actualitzar dades telèfon mòbil i adreça electrònica per a poder rebre avisos
Alta com a creditor o modificació de dades bancàries
Alta domiciliació bancària
Alta impost de vehicles de tracció mecànica
Autoliquidació de taxes i tributs
Autorització d'activitat no permanent
Baixa domiciliació bancària
Baixa per defunció
Baixa per inclusió indeguda
Bonificació 75% IVTM per a vehicles de més de 25 anys
Bonificació 75% IVTM per a vehicles elèctrics o mixtos
Bonificació de l' I.B.I per família nombrosa
Bonificació de plusvàlues
Bonificació del I.B.I. per a habitatges de protecció oficial
Canvi de domicili
Certificat d'empadronament
Certificat d'empadronament històric
Certificat de convivència
Certificat de pagament de rebuts
Certificat de viatge
Certificat per cèdula de carència
Certificat urbanístic
Comunicació prèvia d'inici d'obres
Comunicació transmissió o canvi de titularitat d'una activitat
Conductor urbà
Consulta de rebuts
Consulta de registre d'entrades i sortides
Consulta i pagament de deutes
Consulta i pagament de multes
Consulta les teves queixes i suggeriments
Declaració d'interès general
Devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Devolució part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle davant la DGT
Exempció pagament I.V.T.M. per a persones amb discapacitat
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles històrics
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícoles
Fraccionament / ajornament de deutes
Full de reclamacions i suggeriments de l'Oficina de Recaptació
Guals
Identificació del subjecte infractor
Informació urbanística
Inscripció al padró d'habitants
Instal·lació de rètols i tendals
Instància genèrica
Llicència d'armes
Llicència d'obres amb projecte
Llicència d'obres sense projecte
Llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal de finques
Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus
Llicència per a una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió
Modificació de dades personals del padró
Ocupació via pública (Obres i bastides)
Presentació declaració IIVTNU (plusvàlua) per tràmit Registre Propietat
Presentació declaració IIVTNU específica per possible inexistència d'increment de valor
Pròrroga i renovació de llicència d'obres
Reducció de la taxa d’aigua per pernoctar més de quatre persones al mateix domicili
Reducció de taxes d'aigua
Repartiment de publicitat
Sistema especial de pagament Impost de béns immobles
Sistema especial de pagament Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud d'accés a la informació pública
Sol·licitud pròrroga pagament IIVTNU (Plusvàlua)
Sol·licituds de canvi de taxi
Suscripció d'avisos sms/correu electrònic
Tinença d'animals potencialment perillosos