Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2016 (Exp. E01102017000003) 
4.Segon expedient de modificació de crèdit del Pressupost de 2017 (Exp. E0992017000002) 
5.Pròrroga del contracte de la gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, del terme municipal de Maó-Mahón (Exp. E00862017000010) 
6.Modificació de l'ús detallat de l'equipament comunitari de titularitat pública denominat "Quarter de Santiago", per incorporar-hi l'ús educatiu (eq.ed), l'ús sanitari i de serveis socials (eq.s+ss), i l'ús cívic, cultural i administratiu (eq.c+c+a) del Pla general d'ordenació urbana de Maó-Mahón. Promotor: Ajuntament de Maó-Mahón (Exp. E04542017000001) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca relativa a l'absència a l'Hospital Mateu Orfila d'un quiròfan destinat a atendre les cirurgies urgents (Exp. SG3217MC0029) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la turismefòbia (Exp. SG3217MC0030) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la preservació del patrimoni històric, cultural i etnogràfic del nostre port (Exp. SG3217MC0031) 
10.Precs i preguntes 

Tornar