Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Actes anteriors 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de l'Informe anual de morositat exigit per l'article 12 de la Llei 25/2013, de factura electrònica i creació del registre comptable de factures sobre el funcionament de la factura electrònica-Face. Exercici 2016 (Exp. E0982017000047) 
4.Primer expedient de modificació de crèdit del Pressupost de 2017 (Exp. E00992017000001) 
5.Modificació de l'Ordenança número 27, reguladora del preu públic per visites i altres serveis i activitats al Centre d'Art i d'Història Hernández Sanz, a l'edifici Ca n'Oliver (Exp. E06322017000008) 
6.Adhesió de l'Ajuntament de Maó al conveni de col·laboració entre l'AEAT i la FEMP en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió (Exp. E04462017000001) 
7.Sol·licitud d'autorització per al canvi de titular de la concessió del TIV (Exp. CM1408MA0006) 
8.Modificació del conveni signat amb Autoritat Portuària de Balears per a l'execució del projecte de millora dels accessos a la costa de ses Voltes (Exp. SG3614CN0002) 
9.Nou Reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Maó (Exp. SG1016CC0038) 
10.Adhesió al Pacte d'alcaldes pel clima i l'energia (Exp. E05922017000044) 
11.Expedient de delimitació (atermenament) administrativa entre la parcel·la 14 (finca registral 12.299) del carrer Cala Ratolí i el tram del vial municipal denominat carrer de Cala Ratolí, amb el qual confronta, del sector Sant Antoni, del terme municipal de Maó. Sol·licitants: María Fernanda de Olives de Vidal, Antonio Allés de Olives, Julio Allés de Olives i Fernando Allés de Olives. Persona interessada: Agustí Melià Palliser (Exp. CM2114SV0017) 
12.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la millora de la carretera Me-3 per l'accés al Cós Nou, al port de Maó (Exp. SG3217MC0018) 
13.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE relativa a l'adhesió al Pacte de política alimentària urbana de Milà (Exp. SG3217MC0019) 
14.Precs i preguntes 

Tornar