Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Modificació de l'acord de Ple municipal adoptat en sessió de data 22 d'octubre de 2015, d'aprovació de l'encomanda de gestió a l'empresa Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA dels treballs de manteniment integral de tots els programes informàtics d'ús corporatiu de l'Ajuntament de Maó-Mahón (Exp. SG2115VA0007) 
4.Autorització a Parc d'Oci Menorca, SL per aportar el dret concessional com a garantia en un fraccionament tributari (Exp. 4403CS0001) 
5.Modificació del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i Autoritat Portuària de Balears per a l'execució del projecte de millora d'accesos a la Costa de Ses Voltes, Maó-Mahón (Exp. SG3614CN0002) 
6.Modificació de la Mutació demanial externa a favor d'Autoritat Portuària de Balears de franja de sòl per a la millora d'accessos a la Costa de Ses Voltes, Maó-Mahón (Exp. SG3614CN0003) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me relativa a aplicar la màxima transparència en la gestió municipal (Exp. SG3215MC0020) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me relativa a la limitació dels mandats municipals (Exp. SG3215MC0021) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la desafectació de béns de domini públic municipal per permetre la permuta amb dues finques propietat de Càritas Diocesana de Menorca (Exp. SG3215MC0022) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa als ingressos generats davant la possible aprovació de l'impost turístic per part del Govern de les Illes Balears (Exp. SG3215MC0023) 
11.Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE contra la privatització d'AENA i per a la seva reversió (Exp. SG3215MC0024) 
12.Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE relativa a frenar el canvi climàtic (Exp. SG3215MC0025) 
13.Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE contra l'increment de la violència de gènere (Exp. SG3215MC0026) 
14.Precs i preguntes  

Tornar