Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de decret d'Alcaldia de delegació de competències quant als barris del municipi de Maó  
4.Donar compte de decret d'Alcaldia de nomenament de representants municipals a diferents òrgans 
5.Pròrroga del contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme municipal de Maó (Exp. CM1515MA0005) 
6.Modificació del reglament del Consell Municipal des Port (Exp. SG8415PO0001) 
7.Sol·licitud de delegació de competències en matèria de Serveis Socials, arran de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Exp. SG3615DC0003) 
8.Proposta d'Alcaldia de concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Orfeó Maonès (Exp. SG1015PR0001) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la incorporació de la figura de l'educador social als centres educatius (Exp. SG3215MC0014) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP per assumir l'atenció als refugiats com una qüestió d'Estat (Exp. SG3215MC0015) 
11.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE per a l'admissió humanitària de refugiats (Exp. SG3215MC0016) 
12.Precs i preguntes 

Tornar