Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de data 24 d'abril de 2015, relatiu a la transmissió telemàtica de la informació PMP i morositat del primer trimestre de 2015, Ajuntament de Maó-Mahón, PUM, SL i Fundació Teatre Principal Maó (Exp. SG4715TR0006) 
4.Donar compte de l'informe d'Intervenció municipal de data 18 de juny de 2015, relatiu a l'avaluació de l'objetiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa, del límit de deute i del període mitjà de pagament resultant de la liquidació del Pressupost general de l'Ajuntament de Maó-Mahón de l'exercici 2014 (Exp. SG4115TC0122) 
5.Primer expedient de modificació de crèdit-pagament deutes d'exercicis anteriors i amortizació de deute financer (Exp. SG4015MC0029) 
6.Rectificació de l'Inventari municipal, exercici 2014 (Exp. SG3615IV0001) 
7.Festes Locals de l'any 2016 (Exp. SG3215AV0001) 
8.Quarta pròrroga anual del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i l'Institut de l'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa, en relació amb la parcel·la situada al c/ Vassallo, 28 bis, del terme municipal de Maó-Mahón (Exp. CM2110CO0001) 
9.Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó-Mahón, per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca, per a l'any 2015 (Exp. SP1315CO0265) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació amb l'assistència formal d'un representant de cada un dels grups municipals de l'oposició (PP i CMe) a les juntes de govern local (Exp. SG3215MC0009) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a les obres de rehabilitació integral del segon tram del c/ Cós de Gràcia, entre el carrer Ramón y Cajal i el carrer de Gràcia (Exp. SG3215MC0010) 
12.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE en relació a l'elaboració amb consens d'un Pla estratègic per al port de Maó (Exp. SG3215MC0011) 
13.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE en relació a la Declaració de Maó com a ciutat contrària als desallotjaments (Exp. SG3215MC0012) 
14.Precs i preguntes 

Tornar