Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Llicència d'activitat integrada permanent major, amb permís d'instal·lació (amb tramitació iniciada abans de 28-2-2014)


Objecte del Tràmit: Sol·licitud de llicència d'obertura i funcionament o comunicació d'inici d'activitat per a una activitat integrada permanent major, amb tramitació iniciada abans de 28 de febrer de 2014.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques que vulguin sol·licitar una llicència d'obertura i funcionament o vulguin efectuar una comunicació d'inici i exercici d'activitat, que ja disposin de permís d'instal·lació.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: * Llicència d’obertura d’activitat permanent major:
- Sol·licitud d’obertura d’activitat permanent major, correctament omplerta.
- 2 exemplars del certificat del tècnic/a director/a, amb el visat, si escau, del col·legi professional corresponent, redactat d’acord amb el títol V de l’annex II de la Llei 16/2006.
- Certificat de solidesa estructural, subscrit per tècnic competent, amb el visat, si escau, del col·legi oficial corresponent; o final d’obra de construcció de l’edifici, si aquest té menys de 10 anys; o llicència de primera utilització, si es tracta d’una obra nova.
- Declaració responsable del tècnic, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.
- Autoritzacions administratives sectorials que siguin pertinents per al funcionament de l’activitat.
- Inscripció del pla d’autoprotecció en el Registre General Autonòmic de Plans d’autoprotecció, si pertoca.
- Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil amb el document que n’acrediti la vigència i que està al corrent del pagament, d’acord amb la Llei 16/2006.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia de l’alta de l’IAE o declaració censal de l’activitat a nom del / de la titular de l’activitat (per remetre a l’Àrea Econòmica als efectes tributaris).

* Comunicació d’inici i exercici d’activitat permanent major:
- Sol·licitud de comunicació d’inici i exercici d’activitat permanent major, correctament omplerta.
- Declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat
- Declaració promesa o jurada del promotor acreditativa del compliment de les normes de propietat horitzontal, o menció expressa de no aplicació.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona declarant.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
- Certificat del tècnic director de l’execució de les instal·lacions i mesures correctores de l’activitat, amb el vistiplau, si escau, del col·legi professional corresponent, redactat d’acord amb el títol V de l’annex II de la Llei 16/2006.
- Certificat de solidesa estructural, subscrit per tècnic competent, amb el visat, si escau, del col·legi oficial corresponent, o final d’obra de construcció de l’edifici, si aquest té menys de 10 anys, o llicència de primera utilització, si es tracta d’una obra nova.
- Declaració responsable del tècnic, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: *Tràmit d’una comunicació d’inici i exercici d'una activitat permanent menor:
1. Presentació de la documentació en el Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d’Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Enviament d’un ofici pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat
5. Trasllat de l’expedient a l’OAC i notificació a la persona interessada
6. Devolució de l’expedient al departament d’Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 50 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: