Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

Autoliquidació per alta


  

IMPORTANT: recordeu que a la Prefectura de Trànsit s’ha d’entregar un justificant de pagament, es recomana imprimir-ne dos

 

 

Qui ho pot demanar?
La persona física o jurídica que consta en el permís de circulació del vehicle o la persona que la representa.

Documentació
Per fer l'autoliquidació de l'IVTM no cal aportar documentació.

Per gaudir d'exempció/bonificació definitiva del pagament de l'autoliquidació de l'impost d'IVTM, caldrà que tramiteu la corresponent sol•licitud amb els models creats a l’efecte, i l’envieu per correu electrònic o postal adreçat als Serveis Econòmics municipals o bé de manera presencial en la Oficina d’atenció Ciutadana, junt amb la documentació següent:

 •  L'exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació de l'impost o en defecte d'això, fer constar el número de rebut d'aquesta.
 •  Documentació que justifiqui la sol•licitud. Podeu consultar el tipus de documentació requerida en els tràmits.


Dates
Es paga d'acord amb els trimestres que queden fins a acabar l'any, incloent- hi el trimestre en què es produeix la compra del nou vehicle. Aquest tràmit no és necessari per a vehicles ja matriculats.
Posteriorment l'impost merita el dia 1 de gener de cada any i la persona obligada al pagament és qui sigui la propietària en aquesta data.

Preu Any 2015
L'impost s'exigirà d'acord amb els coeficients següents, d’aplicació sobre les tarifes recollides en l’article 95.1 del TRLRHL vigent, que suposa l’obtenció de les següents quotes tributàries:


NOTA: Els remolcs i els semiremolcs (caravanes) arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega dels quals no superi els 750 Kg no estan subjectes a l'impost.

ALTRES TRAMITS

Exempcions:
Estan exempst del'obligació del pagament de la quota de l'impost els titulars del vehicles que es trobin en els casos següents:

 •  Vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals, adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
  • Cal aportar certificat acreditatiu de l'adscripció del vehicle a defensa nacional o seguretat ciutadana
 • Vehicles de representacions diplomàtiques i oficines consulars.
 • Ambulàncies i altres vehicles destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
  • Si el vehicle està classificat a la targeta/fitxa d'inspecció tècnica com a "servei mèdic", és a dir, vehicle condicionat per a funcions sanitàries (anàlisi, radioscòpia, urgències), o "ambulància", no caldrà aportar cap documentació.
   Si es tracta d'un vehicle amb una altra classificació, però que està destinat al trasllat de ferits o malalts, o a l'assistència sanitària, s'haurà d'aportar certificació tecnicosanitària emesa pel Departament de Salut del Govern Balear
 • Autobusos, microbusos i altres vehicles adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou seients, inclòs el del conductor.
  • S'ha d'aportar certificat que acrediti que s'està adscrit al servei de transport públic urbà.
 • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, és a dir, vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que, per construcció, no poden arribar a una velocitat en pla superior a 45 km/h. projectat i construït especialment (i no només adaptat) per l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per R.D. 2822/1998, de 23 desembre).
  • Si a la targeta/fitxa d'inspecció tècnica, el vehicle es defineix com a "vehicle de persones amb mobilitat reduïda", no cal aportar documentació
 • Vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport:
  • Els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció, així com de l'exempció contemplada en l'apartat anterior no podran gaudir-la per a més d'un vehicle simultàniament.
  • A aquests efectes, es consideraran persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
  • Aquesta exempció no es pot aplicar simultàniament a més d'un vehicle.
  • Cal acreditar un percentatge de discapacitat en grau igual o superior al 33% amb l'aportació de la resolució o certificat de discapacitat de la Comunitat Autònoma corresponent, on especifiqui que el percentatge de minusvalidesa és en grau igual o superior al 33 per 100
 • Tractors, remolcs, semiremolcs i la maquinària agrícola, sempre que estiguin inscrits en el Registre Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).
 •  No s'ha d'aportar cap documentació
  • No s'ha d'aportar cap documentació.
 • Vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o convenis internacionals.

Qui ho pot demanar?
Persones físiques i jurídiques que siguin subjectes passius de l'impost, és a dir, propietaris del vehicle.

Documentació
En tots els casos serà necessari presentar una instància i adjuntar, si s'escau, còpia de la documentació acreditativa del compliment dels requisits per gaudir del benefici fiscal corresponent a cada cas.

Models instàncies:


Bonificacions:
 • Vehicles elèctrics o mixtos: 75% de la quota tributària
  • Adjuntar fitxa tècnica amb característiques del vehicle.
 • Vehicles que utilitzin combustibles no derivats del petroli: 75% de la quota tributària
  • Adjuntar fitxa tècnica amb característiques del vehicle.
 • Bonificació del 100 % de la quota tributària, per a vehicles declarats històrics, conforme al previst en el Reial decret 1247/1.995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics.
  • Pels vehicles amb matrícula històrica, segons la classificació de la Direcció General de Trànsit, tipus H-0000-BBB, no és necessari adjuntar documentació
 • Bonificació del 75% de la quota per a aquells vehicles de més de 25 anys d'antiguitat i que manquin d'aquesta declaració però que, tenint la Inspecció Tècnica de Vehicles al dia, reuneisquin les condicions establertes en el RD 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de vehicles Històrics, o normativa estatal o autonòmica que ho substitueixi.
  • A la sol·licitud de bonificació cal adjuntar informe individualitzat d'una entitat associativa del sector justificant que el vehicle en qüestió , compleix amb els requisits per obtenir aquesta categoria.
Terminis per sol•licitar els beneficis fiscals:

 • En els supòsits de matriculació subjecte al sistema d'autoliquidació, s'ha de sol•licitar l’exempció o bonificació en el moment de practicar l'autoliquidació, amb aplicació provisional del corresponent benefici fiscal, sens perjudici de l'obligació del subjecte passiu de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits pel gaudi, en el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de realitzar l'autoliquidació.
 • En els supòsits que es tracti del rebut anual de l'impost, es podrà sol•licitar durant tot l’exercici i tindrà els efectes establerts a la ordenança fiscal vigent.

Efectes dels beneficis fiscals

Les exempcions tindran efectes a partir de l'exercici fiscal de la data de la sol•licitud, sempre que es reuneixin les condicions de caràcter subjectiu i objectiu previstes a la ordenança i en el Text Regulador de la Llei d’Hisendes Locals

La resta de bonificacions tindran efectes a partir de l'exercici següent al de la seva concessió. No obstant, quan el benefici fiscal es sol•liciti abans que s’hagin emes els rebuts, es concedirà amb efectes pel mateix exercici si, a data un de gener, hi concorren els requisits exigits per al seu gaudi.

Baixes definitives
El prorrateig de quota per baixa definitiva del vehicle, i en els supòsits de baixa temporal per robatori o sostracció, s'haurà de sol•licitar explícitament i amb aportació de la seva documentació justificativa, i tindrà efectes des que es produesqui la baixa en el registre públic corresponent.
Els prorrateigs per baixa es realitzaran per trimestres, incloent-hi aquell en què s'efectuï la variació.

Models instàncies:
Instància devolució part proporcional de l’impost per baixa definitiva

Col·laboració
L’Ajuntament de Maó te subscrit conveni amb la Direcció General de Trànsit per realitzar les gestions del canvi de domicili del vehicle simultàniament a les modificacions de dades del titular al Padró Municipal d’habitants, que sempre tindrà efectes al primer rebut que s’emeti amb posterioritat a la data de la comunicació del canvi.