Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           


Urbanisme

Urbanisme Urbanisme Urbanisme
 

Tauler d'edictes  Catàleg Tràmits Urbanisme PGOU


Gestió urbanística

Cartografia
Catàleg de patrimoni arquitectònic
Projectes del Fons Estatal d'Inversió Local


MILLORANT CA TEVA, MILLORAM MAÓ (La convocatòria finalitza el dijous 5 d'agost de 2021)


JUSTIFICACIÓ DE SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES O D'HABITATGES INCLOSOS DINS L'ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DE MAÓ (ARRU 2020)
 • ANNEX 7 - Sol·licitud de pagament de la subvenció
 • ANNEX 8 - Declaració de veracitat de dades bancàries
 • Documentació per adjuntar a l'ANNEX 7:
  • La llicència municipal o comunicació prèvia necessària per executar l'obra, juntament amb les altres autoritzacions administratives preceptives.
  • El certificat de l'inici de les obres, amb data igual o posterior a l'1 de juny de 2019, i el certificat final, amb data, com a màxim, d'11 d'octubre de 2021, ambdós signats per personal tècnic competent. Quan el pressupost d'execució material (PEM) no sigui superior a 15.000,00 €, els habitatges unifamiliars i els individuals en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva poden substituir el certificat per una declaració responsable de la persona beneficiària.
  • Les factures de les obres i, si escau, les del personal tècnic que hi intervenen i la resta de despeses subvencionables, d'acord amb el que estableix el punt 8è de les bases, quant al pressupost a protegir.
  • Les fotografies de l'estat final de l'edifici o de l'habitatge.
  • La declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries, model ANNEX 8


Consultau les vostres taxes


Consultau les vostres bonificacions
Altres