Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Mesa de contractació

La composició de la Mesa de Contractació s’estableix de conformitat amb el que indica la disposició addicional segona, apartat 10, del TRLCSP, art. 320 de l’esmentat Text Refós i art. 21 del Reial Decret 817/2009, tal i com s’indica a continuació, sense perjudici que pugui ser assistida pels tècnics i el personal d’assessorament que es considerin necessaris:
 

  • President/a: Regidor/a amb competència en la matèria objecte del contracte o regidor/a en qui delegui
  • Vocals: Secretària municipal o persona que la substitueixi
  • Interventor municipal o persona que el substitueixi
  • Tècnic/a en la matèria objecte del contracte o persona que el substitueixi
  • Secretària: Tècnica de Contractació, o persona que la substitueixi


La composició nominativa de la Mesa s’aprovarà per l’òrgan de contractació i es publicarà en el perfil de contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Maó, formant part del contingut del plec de clàusules administratives particulars.


(Es pot consultar la informació corresponent a cada Mesa al següent enllaç)